cover-ban-lanh-dao

BAN LÃNH ĐẠO

Dương Minh Hùng

Chairm & CEO

Lưu Vĩnh Trường

Internal Manager

Nguyễn T. Thanh Kiều

Chief accounting Officer

Nguyễn Duy Quang

Furniture Assembly Suppervisor

Nguyễn Anh Nguyên

Chief marketing officer

Nguyễn Văn Thiện

Tendering Department

Trần Quang Thưởng

Chief project designer