cover-ban-lanh-dao

BAN LÃNH ĐẠO

Dương Minh Hùng

Chairm & CEO

Lưu Vĩnh Trường

Internal Manager

Nguyễn T. Thanh Kiều

Chief accounting Officer

Nguyễn Anh Nguyên

Chief marketing officer

Nguyễn Văn Thiện

Tendering Department

Trần Quang Thưởng

Chief project designer